Komornik Warszawa Żoliborz

Komornik sądowy zgodnie z treścią ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.97.133.882) jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Zgodnie z treścią art.2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności (np. spis inwentarza lub zabezpieczenie spadku);
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Komornik, poza ww. zadaniami ma prawo:

  • doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  • na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
  • weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Komornik działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa (min. na podstawie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, kodeksu postępowania cywilnego i wielu innych ustaw).

Obowiązujące akty prawne można znaleźć na : http://isap.sejm.gov.pl/