Właściwość terytorialna

Zgodnie z art. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego czyli w tym przypadku Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie.

Obszar Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie obejmuje dzielnice : Żoliborz, Bielany oraz gminy : Izabelin i Łomianki .

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, z zastrzeżeniem ust. 5.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w rewirze komorniczym może działać więcej niż jeden komornik.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Oznacza to, że do prowadzenia egzekucji z nieruchomości położonych na terenie ww. dzielnic oraz gmin właściwy jest wyłącznie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza.

W przypadku dokonania wyboru komornika na podstawie art. 8 ust.5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji należy pamiętać o treści art. 8 ust. 11 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, który stanowi, że w razie podejmowania przez komornika wybranego przez wierzyciela czynności poza swoim rewirem komorniczym wydatki obejmujące diety przysługujące oso-bom zatrudnionym w kancelarii komornika i uczestniczącym w tych czynnościach, koszty przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz koszty transportu specjalistycznego obciążają wierzyciela, chyba że wyrazi on zgodę na obciążenie go innymi wydatkami określonymi w art. 39 ust. 2. Wydatki te obciążają wierzyciela niezależnie od przysługującego mu zwolnienia od kosztów sądowych. Nie wlicza się ich do kosztów egzekucji obciążających dłużnika.

Aby skutecznie dokonać wyboru komornika zgodnie z treścią art.8 ust.6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Spis ulic dzielnicy Bielany

Spis ulic dzielnicy Żoliborz

Właściwość terytorialna obejmuje również gminy Łomianki i Izabelin.