Wnioski

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego u wybranego komornika wierzyciel powinien wraz z oryginałem tytułu wykonawczego złożyć w kancelarii (osobiście lub za pośrednictwem poczty) wypełniony i podpisany wniosek egzekucyjny.

We wniosku o wszczęcie egzekucji należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposób egzekucji (art. 801(2) kpc)

Wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art.783 § 4 kpc (orzeczenie wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), może być także złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze.

Sposobami egzekucji wg przepisów kodeksu postępowania cywilnego jest egzekucja z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych, wierzytelności (min. nadpłaty podatku,emerytury/renty lub innych świadczeń tego rodzaju oraz innych wynikających ze stosunków zobowiązaniowych), innych praw majątkowych, nieruchomości.

Wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciw temu samemu dłużnikowi (art.799 kpc).

We wniosku należy również wskazać wszelkie dane pozwalające na identyfikację dłużnika (imię, nazwisko, adres, nr PESEL, nr NIP, imiona rodziców) oraz inne dane mogące przyśpieszyć prowadzenia postępowania ( np. miejsce pracy, informację czy dłużnik pobiera emeryturę lub rentę, nr REGON jeśli dłużnik prowadzi działalność gospodarczą, jakie dłużnik ma rachunki bankowe, samochody inne wartościowe ruchomości czy nieruchomości).

Jeżeli wierzyciel nie ma informacji o majątku dłużnika, może stosownie do art. 7971 kpc zlecić komornikowi za wynagrodzeniem poszukiwanie majątku dłużnika.

W tym celu należy we wniosku o wszczęcie egzekucji dokonać takiego zlecenia na podstawie art. 7971 kpc.

Zgodnie z art.53a ust.1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji opłatę stałą w wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego komornik pobiera od wierzyciela w przypadku otrzymania zlecenia poszukiwania majątku dłużnika w trybie art. 7971 kpc.

W razie nieuiszczenia opłaty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, komornik zwraca wniosek zawierający zlecenie.


Pliki do pobrania:

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie alimentacyjnej